398fe488cf1cf33c0b7678a1a9abe334 1เงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขการใช้บริการ ของ บริษัท วิษณุราชันต์ จำกัด ( ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า บริษัทฯ” ) เป็นเจ้าของ และผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ การใช้เว็บไซต์นี้ ต้องเป็นไปตามข้อตกลง และ เงื่อนไข การใช้บริการต่อไปนี้ ซึ่งท่านควรอ่านอย่างละเอียด การที่ท่านใช้เว็บไซต์นี้ หรือเข้าไปดูข้อมูล ในหน้าใดๆของ เว็บไซต์นี้ ถือว่า ท่านยอมรับข้อผูกพัน ทางกฎหมายที่ระบุไว้ ในข้อตกลง และ เงื่อนไขการใช้บริการนี้

***หมายเหตุ : โปรดอย่าเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขดังกล่าว

6d2ccd8f5a3d5ad6081c4a7136bf9aee 2

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ 


เงื่อนไขการใช้บริการ บริษัทฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูล และส่วนประกอบอื่นๆ ในทุกๆหน้าของเว็บไซต์ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบ ที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูล และส่วนประกอบนั้น โดยวิธีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ ทางการค้าโดยมิได้ รับความยินยอมล่วงหน้า เป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ

  บริษัทฯ เป็นเจ้าของเครื่องหมายทางการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และ ชื่อทางการค้า ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทฯ ไม่อนุญาตหรือ ยินยอมให้มีการใช้ เครื่องหมายทางการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมาย บริการ และ ชื่อทางการค้า โดยไม่ได้รับการยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัทฯ

1ae8bfffa22b30401fb6bf3bfd54befc 3

การใช้ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ 

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูล และส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ ในเว็บไซต์นี้ ตลอดจนข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และมิได้มีเพื่อให้คำแนะนำ อย่างผู้เชี่ยวชาญ เนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือหน้าใดหน้าหนึ่ง ของเว็บไซต์นี้อาจระบุ ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการอื่น ที่แยกออกไปต่างหากในกรณีที่ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่น มีความขัดแย้งกับข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ให้ใช้ข้อตกลง และ เงื่อนไขในการใช้บริการ ที่แยกออกไปนั้น เป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ อื่นนั้นก่อนใช้ข้อมูลในหน้านั้นๆ

52f7b8e4c6a31122ea788f29dcd9c5ff 4

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ 

  เว็บไซต์นี้ อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและ ดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม รวมถึงการเชื่อมโยงเว็บไซต์ ที่ให้บริการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล และเพื่อความสะดวกของท่าน เท่านั้น บริษัทฯ มิได้ให้การรับรอง หรือ ยืนยันความถูกต้อง ในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น และ มิได้ให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น การที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือดาวน์โหลดข้อมูล หรือซอฟต์แวร์บนเว็บไซต์ดังกล่าว ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจน นโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชี่อมโยงนั้น และยอมรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ สำหรับความสูญเสีย หรือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดังกล่าวแต่อย่างใด

0c18e7e87ea396536c0b811fd696bd78 5

ไม่มีการรับประกัน

บริษัทฯ นำเสนอข้อมูล และส่วนประกอบต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เพื่อให้ข้อมูลตามที่ปรากฏ หรือที่มีอยู่เท่านั้น ถึงแม้บริษัทฯ จะได้ใช้ความพยายามเพื่อปรับปรุงข้อมูล และส่วนประกอบให้มีความถูกต้องมากที่สุด บริษัทฯ ก็ไม่ได้รับประกันว่า ข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าว มีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ ทันสมัยเหมาะสมกับกาลเวลา หรือ วัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และ ปราศจากไวรัส บริษัทฯ จะไม่รับผิดสำหรับความผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ ในข้อมูลและส่วนประกอบนั้น

900e50aa881e5bfc28461e80c9be86cc 6

ข้อจำกัดความรับผิด

  บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อความเสียหาย สูญหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมโดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง กับเว็บไซด์นี้ หรือการที่บุคคลใดๆ ไม่สามารถเข้าใช้ได้ ตลอดจนความเสียหายสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ หรือตัวแทนของบริษัทฯ จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสีย หรือ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น ก็ตาม

 

กฎหมายที่ใช้บังคับ

  การใช้เว็บไซต์นี้ หรือตีความข้อตกลง และ เงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย ที่มีผลใช้บังคับ บริษัทฯ ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ ในประเทศไทย และ มิได้ให้คำรับรองว่า ข้อมูลที่จัดให้ มีในเว็บไซต์ หรือ ผ่านเว็บไซต์นี้ เหมาะสมสำหรับหรือใช้ได้ในประเทศอื่นๆ หากท่านใช้เว็บไซต์นี้ จากประเทศอื่นๆ ท่านมีความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศนั้น

เงื่อนไขการใช้บริการ บริษัท วิษณุราชันต์ จำกัด Thaitool เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ